Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Από το Υπουργείο Υγείας εκδόθηκε εγκύκλιος για την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι της.