Αρχείο κατηγορίας Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22 .

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση,

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης -Τεύχος A’ 254/21.12.2020

Σας ενημερώνουμε οτι τα άρθρα 102 και 126 του Κεφαλαίου Δ του Μέρους Β ́ και το άρθρο 163 του μέρους Ε ́ του ανωτέρω νόμου αποτελόυν τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019 1 και αφορούν θέματα Γενικού Λυκείου όπως τον Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής και του Γενικού Μέσου Όρου για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Τροποποίηση.

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ)

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ).

Πατήστε εδώ για να δείτε τη δημοσίευση.

Εξ αποστάσεως υλοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-2021

Εκδόθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στο Γενικό Λύκειο, για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας κατά τετράμηνο ο/η διδάσκων/ουσα συνεκτιμά τη συμμετοχή του/της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του/της για το συγκεκριμένο μάθημα, την επίδοσή του/της στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Αν λείπει κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο τρόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών/τριών, καθώς επίσης και:

  • Το εργαλείο «Ασκήσεις» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class.
  • Το εργαλείο «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class.
  • Το εργαλείο «e-me assignments» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία και ανάθεση εργασιών.
  • Το εργαλείο «e-portfolio» της πλατφόρμας e-me: Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών.
  • Την εφαρμογή «e-me content» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων.
  • Το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling) της πλατφόρμας webex.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το παράρτημα οδηγιών.

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου