Αρχείο κατηγορίας Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγής Α’ & Β’ Λυκείου

Η έκδοση των αποτελεσμάτων προαγωγής για την Α’ και Β’ τάξη θα γίνει τη Δευτέρα 20/06/2022 στις 11:00.

Αμέσως μετά θα γίνει η ηλεκτρονική τους αποστολή.

Τους εκτυπωμένους ελέγχους επίδοσης μπορείτε να τους παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του σχολείου μας, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όλες τις εργάσιμες ημέρες του Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων για απόντες και ειδικής εξεταστικής

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων του σχολείου μας της εξεταστικής περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2022 για τους απόντες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων του σχολείου μας της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 για τους απόντες

Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2022

Για την Γ’ Λυκείου: Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης (άρθρο 106 του ν. 4610/2019).

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου του σχολείου μας.

Για την Α’ και Β’ Λυκείου: Η εξεταστέα ύλη έχει οριστεί με την Υ.Α. 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ. 4254Β/15-09-2021).

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ Λυκείου.

Τράπεζα Θεμάτων: Τροποποίηση στην κλήρωση των θεμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το υπουργείο παιδείας αποφάσισε να τροποποιήσει τη διαδικασία επιλογής θεμάτων από την τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας (ΤΘΔΔ).

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση ορίζει ότι:

Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν άπαξ (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών) με τυχαία επιλογή, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων. Οι διδάσκοντες/ -ουσες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες. Στην συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η επιλογή των διδασκόντων/ουσών καταχωρίζεται στην ΤΘΔΔ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την υπουργική απόφαση.