Αποτελέσματα και επίδοση ελέγχων Γ’ τάξης

Ανακοινώνεται ότι:

  1. τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών και των μαθητριών της Γ τάξης θα εκδοθούν την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.
  2. οι έλεγχοι επίδοσής τους θα δίδονται από τη γραμματεία του σχολείου μετά τις 12:30 της Τρίτης 30 Μαΐου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο με την οποία να ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.