Αποτελέσματα και επίδοση ελέγχων Α’ και Β’ τάξης

Ανακοινώνεται ότι:

1. τα αποτελέσματα προαγωγής των μαθητών και των μαθητριών της Α’ και Β’ τάξης θα εκδοθούν την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.

2. οι έλεγχοι επίδοσής τους θα δίδονται από τη γραμματεία του σχολείου μετά τις 11:00 της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο με την οποία να ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.