Ακύρωση τριών (3) διδακτικών επισκέψεων από το σύλλογο διδασκόντων/σων του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου

Ο σύλλογος διδασκόντων/ουσων σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 09/03/2023 και ώρα 13:45 αποφάσισε (Π.Σ. 67/09-03-2023), σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., να ακυρώσει:

Α. τη διδακτική επίσκεψη στο ΙΤΕ τριάντα έξι (36) μαθητών/τριών και τριών (3) συνοδών καθηγητών/τριών που είχε προγραμματιστεί για τις 09/03/2023 (Ανάρτηση: Αρ. Πρωτ. 178/17-02-2023, Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 209/20-02-2023),

 Β. τη διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Κοτσανά και το Info point σαράντα πέντε (45) μαθητών/τριών και τριών (3) συνοδών καθηγητών/τριών που είχε προγραμματιστεί για τις 10/03/2023 (Ανάρτηση: Αρ. Πρωτ. 179/17-02-2023, Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 209/20-02-2023),

Γ. τη διδακτική επίσκεψη στη Σπιναλόγκα και τον Άγιο Νικόλαο πενήντα (50) μαθητών/τριών και τριών (3) συνοδών καθηγητών/τριών που είχε προγραμματιστεί για τις 14/03/2023 (Ανάρτηση: Αρ. Πρωτ. 297/03-03-2023) με άνοιγμα προσφορών στις 09/03/2023 (μετά από σχετική ανακοινοποίηση),

επειδή δεν μπορεί, λόγω της κατάληψης στις 09/03/2023, να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.