Αρχείο ημέρας 6 Ιουλίου 2023

Οι Βαθμοί Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων  σχολικού έτους 2022–2023, έχουν αναρτηθεί στο σχολείο προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο σχολείο οι βαθμοί των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023.

Στις καταστάσεις αυτές για κάθε υποψήφιο αναγράφονται:

  • Στην πρώτη σειρά ο κωδικός αριθμός Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς τα ονομαστικά του στοιχεία.
  • Στη δεύτερη σειρά ο τίτλος του ειδικού μαθήματος, οι βαθμοί του Α ́ και Β ́ βαθμολογητή, του αναβαθμολογητή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης και ο τελικός βαθμός του ειδικού μαθήματος.
  • Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί και σε άλλο ειδικό μάθημα, ακολουθεί άλλη σειρά με το ειδικό αυτό μάθημα με τους αντίστοιχους βαθμούς.

Σας διευκρινίζουμε ότι ο τελικός βαθμός του ειδικού μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του 10, ενώ στην περίπτωση αναβαθμολόγησης από το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών δια του 10.