Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2022

Για την Γ’ Λυκείου: Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης (άρθρο 106 του ν. 4610/2019).

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου του σχολείου μας.

Για την Α’ και Β’ Λυκείου: Η εξεταστέα ύλη έχει οριστεί με την Υ.Α. 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ. 4254Β/15-09-2021).

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ Λυκείου.