Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκµίσθωση του σχολικού κυλικείου του 8ου Λυκείου Ηρακλείου

Σας ενημερώνουμε οτι το To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή ∆/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δηµόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του σχολικού κυλικείου του 8ου Λυκείου Ηρακλείου.

Ο διαγωνισµός θα γίνει σε συνάρτηση µε την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε µίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόµενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου -Δηµαρχείο Ηρακλείου–1ος όροφος-οδός Αγ. Τίτου 1 στις 30-11-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Tο διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα
4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οδός Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος έως και τις
30-11-2020 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2813-409446 και 2813-409448 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.