«4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου” για μαθητές/τριες Δ.Ε. – σχ. έτ. 2021-2022».

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου” για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και της Ομογένειας, που συνδιοργανώνουν η Εκπαιδευτική
Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους(Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/17-6-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, σχολικού έτους 2021-2022, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.