Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου – Τροπολογία

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσίευτηκε σην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τροπολογία που αφορά την αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με την τροπολογία, οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του π.δ.46/2016 (Α’ 74) αντικαθίστανται από το Άρθρο 39 του Νόμου 4540/22-05-2018 (ΦΕΚ 91Α)