ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στο σχολείο μας.

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης (σύμφωνα με τον ν.4823/2021) και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

 Συγκροτείται από τον/την διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος , την Ψυχολόγο Μουζακίτη Ευτυχία και την Κοινωνική Λειτουργό Λιμνιάτη Κατερίνα.

Σκοπός της Επιτροπής, ειδικότερα, είναι:

α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση,

β)  η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

 γ) η ενίσχυση των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η Ε.Δ.Υ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου τα μέλη της Ε.Δ.Υ να προσφέρουν της υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της  μαθητή/τριας να υπογράψει  υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την Ε.Δ.Υ. Το προσωπικό της Ε.Δ.Υ., θα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου κάθε Δευτέρα από τις 08:15- 12:30.

Στόχος των μελών της ΕΔΥ είναι η θετική συμβολή στην ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη των μαθητών, στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή και  στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.