Ενημέρωση κοινού την αντιμετώπιση κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα

Ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται πλησίον εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες αναφορικά με τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) για την αντιμετώπιση των κινδύνων.